ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ นามสกุล ระดับชั้น ห้อง
1 23785 เด็กชายณัฐกิตติ์ รามฤทธิ์ 1 5
2 23479 เด็กชายธัณพิสิฐ ราชพลีสิงห์ 1 8
3 23481 เด็กชายนัทธวัฒน์ ส่งเสมอ 1 8
4 23485 เด็กชายพีรวิชญ์ แสงคำ 1 8
5 23486 เด็กชายพุทธิพงษ์ โชติฐิติธรรม 1 8
6 23488 เด็กชายศุภกร เกมแกรแมน 1 8
7 23495 เด็กหญิงณัฐณิชา เง้ศิริ 1 8
8 23504 เด็กหญิงพรปวีณ์ วงค์สวัสดิ์ 1 8
9 23509 เด็กหญิงศิรประภา หน้าด่าน 1 8
10 23346 เด็กชายนพณัฐ คีรีสัตยกุล 2 1
11 23219 เด็กชายกิตติภพ ชวาเขต 2 1
12 23223 เด็กชายธณากรณ์? สายสว่าง 2 1
13 23269 เด็กชายวอนวิน แซ่ซ้ง 2 1
14 23306 เด็กชายธนัช ไชยวงค์ 2 2
15 23377 เด็กหญิงอรทัย อริยะ 2 2
16 23385 เด็กชายธีรกานต์ พรหมรักษ์ 2 2
17 23394 เด็กชายวชิรวิทย์ นิลคง 2 2
18 23221 เด็กชายชวิน คุณศิรินันทกุล 2 2
19 23232 เด็กชายอริญชย์ พิมพ์อุบล 2 2
20 23264 เด็กชายพงศพัฒน์ อุดอ้าย 2 2
21 23279 เด็กหญิงณัฐฐ์นภัทร บุญเทพ 2 3
22 23349 เด็กชายภูรินทร์ น้อยสคราญ 2 4
23 23413 เด็กหญิงวรัญญา สถาน 2 4
24 23371 เด็กหญิงรัชนิกร ฉายอรุณ 2 5
25 23380 เด็กชายฐิติวัฒน์ บุญเทพ 2 5
26 22832 เด็กชายทิวัตถ์ จิตอารีย์ 3 2
27 22883 เด็กชายสุรพศ ไชยศิลป์ 3 2
28 22906 เด็กชายชนะชัย ทิปะกะ 3 2
29 22845 เด็กชายอมรเทพ อินต๊ะกัน 3 3
30 22944 เด็กหญิงหยกผกา เอมครุฑ 3 5
31 22789 เด็กหญิงวรรณรดา ปาอิน 3 6
32 22791 เด็กหญิงศวิตา สิทธิชัย 3 6
33 22762 เด็กชายทฤษฎี โชติฐิติธรรม 3 6
34 22769 เด็กชายภูมิธานนท์ สระทองน้อย 3 6
35 22771 เด็กชายสุดที่รัก สัจจานิจการ 3 6
36 22775 เด็กหญิงณิชารีย์ แปงอุด 3 6
37 22803 เด็กหญิงกรรณิการ์ อินเสียร 3 7
38 22809 เด็กหญิงนภัสสร ดวงสัมพันธ์ 3 7
39 22813 เด็กหญิงบุญญาภา อุบลสอาด 3 7
40 22824 เด็กหญิงจิศรสุนทรีย์ นิลรัตน์ ณ อยุธยา 3 7
41 22825 เด็กหญิงมีนาพร ญาณะคำ 3 7
42 23826 นางสาวภัครมัย ปุราตะโน 4 2
43 22295 นายพัชรพล จิตบุญ 4 2
44 22461 นางสาวนิชา ชาวส้าน 4 2
45 22482 นายธีรภัทร ธรรมสละ 4 2
46 22332 นายวีรภัทร การัตน์ 4 3
47 22366 นายปุญญพัฒน์ พันธุ์เลิศ 4 3
48 22377 นางสาวกีรัตติยา ไชยศิลป์ 4 3
49 22424 นายสุเมโซ กิตติทองสุข 4 3
50 22476 นางสาวสุฐิตา กาญจะแสน 4 3
51 22501 นางสาวชลิตวรรณ สุวรรณ 4 3
52 22521 นายณัชพล มะลิลม 4 3
53 22605 นายณัฐภัทร หล้าแก้ว 4 4
54 22351 นางสาวภัทรพร กันกา 4 4
55 23841 นายจิรพงศ์ ยศอาลัย 4 5
56 22436 นายกฤษกร ทนะวัง 4 6
57 23861 นางสาวจิรภัทธิ์ หน่อไชย 4 8
58 22451 นายพีรพัฒน์ พรหมรักษ์ 4 8
59 22191 นายดนัยพิสิฐ ท้าวทอง 5 2
60 21998 นายปรัชญา แซ่หลือ 5 7
61 23033 นางสาวสุดารัตน์ สลีอ่อน 6 4
62 21517 นายสรธัญ ธัญญะ 6 6
63 21538 นางสาวสุจินันท์ กมลสูงสุด 6 6
64 21799 นางสาวกฤติยากรณ์ อินทร์เรือง 6 6
65 21652 นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง ธัญญะ 6 6
66 21657 นางสาวศิโรรัตน์ อินปา 6 6
67 21684 นางสาวณัฐณิชา อ่อนแล 6 6
68 21504 นายจิรโชติ ปทุมไพโรจน์ 6 7
69 21764 นางสาวณัฐวรา พลจร 6 7
70 21777 นางสาวสารีชล คำเทพ 6 7
71 21527 นางสาวณัฐธิดา สุวรรณ 6 7
72 21618 นางสาวสิริลดา หมั่นหนองทุ่ม 6 7
73 21523 นางสาวจิรัชญา พรมมา 6 8
74 21531 นางสาวประสิตา คำปาตัน 6 8
75 21533 นางสาวเพชรลดา พิมดี 6 8
76 23071 นางสาวพิมพกานต์ ถนอมวงศ์ 6 8
77 21811 นางสาวพิมมาภรณ์ ใหม่น้อย 6 8
78 21561 นางสาวกันตพร อุดนัน 6 8
79 21571 นางสาวพิมพ์วรีย์ ไชยบุญเรือง 6 8
80 21572 นางสาวภัทรวดี โนจันทร์ 6 8
81 21574 นางสาววนัชพร น้อยสคราญ 6 8
82 21735 นางสาวเมธาวี ขระสุ 6 8
83 21740 นางสาวอินทิรา บุญเกิด 6 8